Výstavba kanalizace v obci

29.11.2011 06:49

12. Listopad 2011

 

Splašková kanalizace obce Horní Kamenice

            Obecní úřad Horní Kamenice vyvíjí od roku 2007 snahu o výstavbu splaškové kanalizace a ČOV. Znamenalo to zpracovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, získat souhlasy všech vlastníků pozemků, jichž se stavba kanalizace dotkne, následně získat územní souhlas stavebního úřadu. V letech 2009 – 2010 byla za pomoci dotace z Plzeňského kraje vystavěna ČOV. V roce 2011 byla podána žádost o dotaci na ministerstvo zemědělství, tato dotace byla nutná pro pokračování akce. Po několika měsíčním projednávání žádosti bylo uděleno 7.11.2011 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Je tedy již jisté, že akce „Splašková kanalizace obce Horní Kamenice“ bude realizována v celé obci.

V polovině roku 2011 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby, jímž se stala firma Stavmonta s.r.o. Plzeň. Vítězná nabídka stanovila cenu díla na 17,4 mil. bez DPH. Stavba bude ze  70% nákladů dotována ministerstvem zemědělství, 10% nákladů dotuje Plzeňský kraj, zbylých 20% bude naše obce muset uhradit z vlastních zdrojů.

Realizace akce „Splašková kanalizace obce Horní Kamenice proběhne v období od září 2011 do července 2012.  Pro hladký průběh stavby bude zapotřebí spolupráce občanů.

Ta se bude týkat na začátku stavby toho, aby dobře promysleli, kde se jejich kanalizace napojí na stokovou síť. S tímto občanům pomůže projektant, který bude provádět zhotovení projektů přípojek kanalizace k jednotlivým objektům. Rozhodli jsme se pro hromadné zajištění těchto prací, z důvodu nižších nákladů a usnadnění dalšího postupu. Nikoho ale nenutíme k tomu, aby mu projekci, projednání na stavebním úřadě a ostatní vyjádření správců sítí  neprovedl někdo jiný.  Náklady na jeden projekt jsou 1000,- Kč včetně DPH. V ceně je zahrnuto i projednání na stavebním úřadě. Zhotovení odbočky kanalizace po hranici soukromého pozemku zajišťuje obec pro občany na své náklady (je-li to technicky možné a zároveň nepředstavuje-li zhotovení přípojky nadměrné finanční náklady, konkrétní případy posuzovány po projednání s projektantem).

  Tato nabídka platí po dobu výstavby kanalizace. Po ukončení výstavby si zájemce o připojení hradí veškeré náklady spojené s připojením sám (orientační cena se v současné době pohybuje od 20000,- do 30000,- Kč podle situace).

   Občané budou písemně pozváni (vždy po skupinách, dle předpokládaného postupu prací) na obecní úřad kde jim budou zodpovězeny případné dotazy a kde nahlásí zda mají zájem o zpracování projektové dokumentace (viz. výše)

     

         Pro ty, kteří nevyužijí možnosti napojení objektu na splaškovou kanalizaci, platí ustanovení zákona č.254/2001 Sb. §38 o vodách.

 

   Výstavba se bude řídit následujícími pravidly, které vycházejí ze zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, dále zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a dalšími zákonnými normami.

 

Zásady pro výstavbu splaškové kanalizace obce Horní Kamenice:

  1. Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby k zaústění do stokové sítě.
  2. Vlastníkem kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí je vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci.
  3. Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky,  do které je zaústěna. Do kanalizační přípojky ani do kanalizačního řádu nesmí být zaústěny jakékoli povrchové vody např. z okapových svodů, zpevněných ploch, přepadů ze studen apod.
  4. Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady znečišťovatel, vlastníkem přípojky  je osoba, která na své náklady přípojku pořídila. (v případě, že realizaci veřejné části přípojky zajišťuje na své náklady obec, bude vlastníkem této části vlastník připojeného pozemku nebo stavby dle bodu.2.)
  5. Výstavbu kanalizační přípojky od hlavního kanalizačního řadu po hranici soukromého pozemku zajistí dodavatel stavby, t.j. Stavmonta spol. s.r.o. Plzeň.
  6. Po dokončení stavby splaškové kanalizace a ČOV v obci může znečišťovatel provést dodatečné napojení na hlavní kanalizační řad. Vlastník kanalizační přípojky může provést zásah do kanalizace pouze po předchozím projednání s vlastníkem kanalizačního řadu popř. s provozovatelem, pokud není smlouvou stanoveno jinak. Zásah do kanalizační přípojky od hlavního kanalizačního řadu po hranici soukromého pozemku vlastníka může provádět pouze k tomu oprávněná firma. Obec Horní Kamenice upozorňuje, že stavba hlavního kanalizačního řadu se pohybuje v hloubkách 2,0 až 4 metry.
  7. Při dodatečném připojení na veřejnou kanalizaci mimo termínu realizace stavby (po jejím dokončení) hradí znečišťovatel při výstavbě kanalizační přípojky veškeré náklady v plném rozsahu z vlastních zdrojů, včetně povrchových úprav a asfaltů. Rovněž sám a na vlastní náklady si zajistí projektovou dokumentaci, vyjádření správců sítí, souhlas vlastníka popř. provozovatele kanalizace a zajistí si příslušné povolení stavebního úřadu.

8.       Vlastník kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn,   je povinen umožnit připojení na kanalizaci, pokud to umožňují kapacitní a další technické požadavky. Náklady na realizaci napojení kanalizační přípojky na kanalizaci hradí vlastník, jemuž je umožněno napojení kanalizace.

9.       Vlastník kanalizační přípojky je povinen umožnit přístup ke kanalizaci osobám, které jsou oprávněny provádět kontrolu kvalitního a plynulého provozování kanalizace  a jejího technického stavu, nebo činit jiná nezbytná opatření k zjištění plnění povinností stanovených zákonem č. 274/2001 Sb. a dalšími zákony.

10.  Opravy a údržbu kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. (platí pouze v případě, kdy je v soukromé části přípojky u hranice soukromého pozemku a veřejného prostranství umístěna revizní šachta či jiný čistící kus, viz bod 11.)

11.   Výstavbu části kanalizační přípojky na soukromém pozemku si zajistí každý znečišťovatel na vlastní náklady sám. V této části kanalizační přípojky je znečišťovatel povinen zřídit revizní šachtu, popř. jiný čistící kus, umožňující případné čištění kanalizační přípojky a to tak aby k této části byl možný přístup. (tzn. Nezakryto zeminou apod.) V případě, že znečišťovatel nezajistí možnost čištění kanalizační přípojky zodpovídá za provoz a čištění kanalizační přípojky v celé její délce (od hlavního řadu po napojení na vnitřní kanalizaci )

12.  Připojení objektu na kanalizační řád může být provedeno až po uvedení hlavní kanalizační stoky vč. ČOV do provozu a zároveň až po té co proběhne kontrola provedení soukromé části přípojky osobou pověřenou technickým dozorem stavby.

13.  Výstavba a připojení kanalizačních přípojek na soukromém pozemku musí být provedena do 1 roku od uvedení do provozu hlavní kanalizační stoky vč. ČOV.

14.  Obecní úřad Horní Kamenice ukládá vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

15.  Není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky, žumpy ani přes jakékoli jiné jímky.

16.  Není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes drtič odpadů.

Vlastník kanalizace má právo na úplatu („stočné“) za odvádění odpadních vod. Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace. Stočné je úplatou  za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod.

 

OÚ Horní Kamenice